ภาพกิจกรรมและประเพณี

 
สภาเด็กและเยาวชน - สาระสําคัญของส่วนตำบล/เทศบาล  
การประชุมประชาคมชุมชน เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  
ร่วมปลูกดอกดาวเรือง ให้เหลืองทั้งแผ่นดิน  
จุดเทียนชัยถวายพระพร ๑๒ สิงหาฯ มหาราชินี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
ลงนามถวายพระพร ๑๒ สิงหาฯ มหาราชินี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
โครงการวันแม่แห่งชาติ ศพด.ทต.บ้านแพ้ว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ การแก้ไขปัญหาการจราจร "เราทำดี ด้วยหัวใจ"  
กิจกรรม "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ"  
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ "กล่องยูเอสที รีไซเคิลได้"  
กิจกรรมควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในแหล่งท่องเที่ยว  
โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐  
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำดอกไม้จันทน์  
กิจกรรมการอบรมและคัดแยกขยะมูลฝอย โดยใช้หลักการ 3 Rs  
โรคติดต่อในเด็ก / โครงการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ประจำปี ๒๕๖๐  
เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุฯ / รณรงค์ป้องกันฯโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๐  
การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพน้ำฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  
กิจกรรมการทำความสะอาด Big Cleaning Day จังหวัดสมุทรสาคร  
กิจกรรมล้างห้องน้ำรับวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐  
การแข่งขันแบดมินตันต้านยาเสพติดครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
๑๘ มีนาฯ วันท้องถิ่นไทย (สุขาภิบาลท่าฉลอม ๑๑๒ ปี) ประจำปี ๒๕๖๐  
ปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตร ศพด.ทต.บ้านแพ้ว ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  
โครงการส่งเสริมสุขภาพฯ และ กิจกรรมขยะแลกไข่ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
ผู้พิการใต้ร่มพระบารมี : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๙  
โครงการฝึกอบรมการป้องกันฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรมฯ และ การแสดงเจตจำนงสุจริตฯ ทต.บ้านแพ้ว  
ทอดผ้าป่าด้วยขยะรีไซเคิล เนื่องในวันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม จ.สมุทรสาคร  
งานสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี ๒๕๖๐  
ทำบุญถวายภัตตาหารเพล ใน โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลฯ...  
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๐  
พิธีทำบุญตักบาตรประจำปี ๒๕๖๐  
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ : เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  
โครงการอบรมสุขาภิบาลร้านเสริมสวยและร้านแต่งผม  
โครงการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
การแข่งขันกีฬาแบดมินตันต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
"รวมพลังแห่งความภักดี" กิจกรรมปฏิญาณตน  
โครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลก วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี  
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙  
ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙  
การประชุมประชาคมชุมชน เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  
จิตอาสาแจกอาหารและน้ำดื่ม ณ ท้องสนามหลวง  
วันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"  
ร่วมลงนามถวายอาลัยแค่ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"  
กิจกรรม "วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ"  
การสาธิตและให้ความรู้ เรื่อง การดับเพลิงเบื้องต้น ชุมชนบ้านริมน้ำ  
โครงการค่ายพุทธบุตร ประจำปี ๒๕๕๙  
ทำความสะอาดและปรับปรุงทางเดินเท้า บริเวณข้างโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  
จุดเทียนชัยถวายพระพร ๑๒ สิงหาฯ มหาราชินี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
ลงนามถวายพระพร ๑๒ สิงหาฯ มหาราชินี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
โครงการวันแม่แห่งชาติ ศพด.ทต.บ้านแพ้ว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
ทำความสะอาดที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว  
บรรเทาสาธารณภัย เหตุต้นไม้โค่นล้มจากลมกระโชก  
โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙  
กิจกรรมรณรงค์โรคมือ เท้า ปาก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
โครงการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
การประชุมกรณีผู้รุกล้ำตั้งร้านค้าฯ บนทางเข้าข้าง ร.พ.บ้านแพ้ว  
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
การประชุมแก้ปัญหาน้ำเสียในคลองดำเนินสะดวกฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙  
ประเพณีมหาสงกรานต์สองฝั่งคลองฯ ประจำปี ๒๕๕๙  
กิจกรรมตรวจสุขภาพฯและโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยฯ ประจำปี ๒๕๕๙  
โครงการสืบสานวัฒนธรรมดำรงชีวิตตามแนวทางพุทธศาสนาฯ ประจำปี ๒๕๕๙  
โครงการศึกษาดูงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ ประจำปี ๒๕๕๙  
กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี ๒๕๕๙ (ศพด.ทต.บ้านแพ้ว)  
พิธีทำบุญตักบาตรประจำปี ๒๕๕๙ : เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ : เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  
การแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
BIKE FOR DAD @ SAMUTSAKHON 2015  
๕ ธันวาฯ มหาราช ประจำปี ๒๕๕๘  
ลงนามถวายพระพร ๕ ธันวา มหาราช ประจำปี ๒๕๕๘  
วันพ่อแห่งชาติ (ศพด.ทต.บ้านแพ้ว) ประจำปี ๒๕๕๘  
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘  
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กที่มีอายุตั้งแต่ ๑-๔ ปี  
เทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี ๒๕๕๘  
กิจกรรม แว่นสวย ตาใส ใส่ใจผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการสาธารณสุขพบประชาชน  
โครงการฝึกอบรม หัวข้อ "จริยธรรมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่"  
การตรวจคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพประชาชน ประจำปี 2558  
กิจกรรมจักรยาน “Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่” ของจังหวัดสมุทรสาคร  
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2558  
กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ ประจำปี 2558 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  
การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว    
โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
การฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบิ้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2558  
ประเพณีมหาสงกรานต์สองฝั่งคลอง ประจำปี 2558  

Big Cleaning Day ณ คลองดำเนินสะดวก

 

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒๕๕๘

 

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว ประจำปี 2558

 
โครงการส่งเสริมอาชีพการฝึกอบรมการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก  
โครงการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล ประจำปี 2558  
การประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียคลองดำเนินสะดวกและคลองสาขา ครั้งที่ 2/2558  
กิจกรรมวันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม (big cleaning day) ประจำปี 2558  
กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก ประจำปี 2558  
งานสมโภชพระบรมสารีริกธาตุและปิดทองรูปหล่อเหมือน ประจำปี 2558  

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและชุมชน ประจำปี 2558

 

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

 

ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ 88 รูป ประจำปี 2558

 

เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว #สวัสดีปีใหม่ 2558

 

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(ติดเตียง) และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

 

โครงการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชัน 87 พรรษา ประจำปีงบประมาณ 2558

 

โครงการศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ปีงบประมาณ 2558

 
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาฯ มหาราช ประจำปี 2557  
งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557  
เทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2557  
การตรวจคัดกรองความเสี่ยงสุขภาพประชาชน ประจำปี 2557  
ล้างตลาดบ้านแพ้ว ตลาดหลักสาม ประจำเดือน สิงหาคม ปี2557  
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2557  

โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557

 

คสช. คืนความสุขให้คนไทย อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

 

การจัดงานประเพณีมหาสงกรานต์สองฝั่งคลอง ประจำปี 2557

 

กิจกรรมล้างส้วมตามวัด รับวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

 

โครงการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสุนัขและแมว ประจำปี 2557

 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและชุมชน ประจำปี 2557

 

โครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 1)

 

ล้างตลาดบ้านแพ้ว ตลาดหลักสาม ประจำเดือน มกราคม ปี2557

 

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

 

สวัสดีปีใหม่ ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ประจำปี 2557

 

กีฬาชุมชน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2556

 

5 ธันวา มหาราช ประจำปี 2556

 

ประเพณีลอยกระทง อำเภอบ้านแพ้ว ประจำปี 2556

 

เทศกาลกินเจ ณ ตำหนักพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมอวโลกิเตศวร บ้านแพ้ว

 

หน่วยเคลื่อนที่แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, น้ำยาล้างจาน, สารจุลินทรีย์ (EM)

 

12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2556

 

โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖

 

ประชุมจัดทำแผนพัฒนาและแผนชุมชนเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว ประจำปี ๒๕๕๗

 

ครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๕๖

 

มหาสงกรานต์สองฝั่งคลองวัดใหม่ฯและวัดธรรมฯ 15 เมษายน 2556

 

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center โดย วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว ๓ มีนาคม ๒๕๕๖

 
ครงการสืบสานวัฒนธรรมดำรงชีวิตตามแนวทางพุทธ - สมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ปี2556  
นายอำเภอบ้านแพ้วและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย  
ครงการวันสงกรานต์ประจำปี2555  
โครงการเร่งรัดป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอบ้านแพ้ว ปี 2555  
ครงการศึกษาดูงานวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดสระแก้ว  
โครงการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ชำระภาษีดีเด่นประจำปี 2554  
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  5 ธันวามหาราช ประจำปี  2554  
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2555  
ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร-อาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2555  
โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ   เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา  
นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร ร่วมรับบริจาคและช่วยเหลือน้ำท่วม  
อบรมแกนนำเยาวชนป้องกันยาเสพติดในชุมชน  
โครงการอาสาร่วมใจชุมชนไร้ขยะ ปลอดไข้เลือกออก  เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา   
งานสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ  
ทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและชุมชน  
ทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและชุมชน  

โครงการอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัย  

โครงการแข่งชันกีฬาชุมชนต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช  

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครตรวจเยี่ยมและให้นโยบายกับผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  

งานสืบสารประเพณีและวัฒนธรรมของชาวบ้านแพ้ว  

การจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๓  
โครงการชำระภาษีดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓  
     
 

<< หน้าหลัก

 
  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  ที่อยู่ ๙๙/  หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๑๒๐
โทร.๐๓๔-๔๘๑๓๑๓    โทรสาร   ๐๓๔-๔๘๓๑๖๗   
banphaeo@banphaeocity.go.th