สำนักปลัดเทศบาล

ภารกิจ
              สำนักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล    ระเบียบ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการเทศบาล   ให้เป็นไป ตามนโยบาย  แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  โดยมีหัวหน้า สำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไป
 
1. งานธุรการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
    -  งานสารบรรณของเทศบาล
    -  งานประชุมสภาเทศบาล  และการประชุมอื่นๆ พร้อมบันทึกรายงานการประชุม
    -  งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
    -  งานการตรวจสอบ   แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของ ทางราชการ
    -  งาน ดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุ อุปกรณ์ การ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
    -  งานรับเรื่องร้องเรียน  และร้องทุกข์
   -  งาน เกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของพนักงานเทศบาล
    -  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
    -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
2. งานการเจ้าหน้าที่   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
    -   งานบรรจุแต่งตั้ง  โอน  ย้าย  และ เลื่อนระดับ
    -   งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง และงานปรับปรุงประสิทธิภาพในการ บริหารงานบุคคล
    -  งานการขอรับบำเหน็จ บำนาญ และเงินทดแทน     
    -  งานเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  
    -  งาน ทะเบียนประวัติ  และบัตรประวัติคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
    -  งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การศึกษา และดูงานการศึกษาต่อ  การขอรับทุนการศึกษา
    -  งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
    -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
3. งานทะเบียนราษฎร     มี หน้าที่เกี่ยวกับ
  -  งาน ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534  และ
     ระเบียบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535
  -  งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดำเนินการเลือกตั้ง
  -  งานรับแจ้งย้ายเข้า ย้ายออก  ย้ายในเขต  ย้าย ปลายทาง  รับแจ้งเกิด แจ้งตาย  การ ขอเพิ่มชื่อในทะเบียน  และการขอแก้ไขรายการผิดพลาดในเอกสาร  ทะเบียนราษฎร การกำหนดเลขประจำบ้าน  และการ
     จำหน่ายบ้านรื้นถอน
  -  งานจัดทำรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง  ๆ  เกี่ยว กับทะเบียนราษฏร์ 
  -  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  -  งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
  -  งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
  -  งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการตามระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น  เช่น  อุทกภัย  วาตภัย
  -  งาน ตรวจสอบ   ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวก  ในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
  -  งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  -  งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
  -  งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  -  งานเกี่ยวกับการกู้ภัยต่างๆ
  -  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 

*******************************

<< กลับหน้าหลัก

 
  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  ที่อยู่ ๙๙/๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๑๒๐
โทร.๐๓๔-๔๘๑๓๑๓    โทรสาร   ๐๓๔-๔๘๓๑๖๗   
banphaeo@banphaeocity.go.th