ข้าราชการฝ่ายประจำทศบาลตำบลบ้านแพ้ว

 
   

 

   
   
รองปลัดเทศบาล
   
         

 

 

 

 

   
 
นางกัลยกร   สีมุเท
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว
 
         
   
น.ส.ศิริวรรณ   ลักษณประวัติ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
นายธนัท   เต็กอวยพร
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
น.ส.อารีรัตน์   สุขผล
ผู้อำนวยการกองคลัง
         
   
น.ส.พรศิริ   อินเทียร
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
 
นายวรรณวิทย์   สุวรรณปาน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
 
น.ส.เยาวรัตน์   ธีระเกษตรสกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง
         
   
น.ส.อนงนุช   ตั้งกิจวิบูลกุล
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 
นางศิริพิมพ์   เหรียญทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก ค.ศ. 1
 
น.ส.อารีรัตน์   เข่งขยัน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
         
   
ายธีรเมธ   สืบกลัด
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
นางสุรีย์   กิจรัตนา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 
นายไกรฤกษ์   ชัยศิริ
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
         
   
น.ส.นุจรี   สุดหาญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
ายธนกฤต   ศรศรี
เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน
 
น.ส.จินตนา   เปลี่ยนพุ่ม
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
         
   
นายทศพร   ทองสันต์
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
 
นายณพร   พงษ์กลัด
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
 
นายไพรวัลย์   ไทรฟัก
พนักงานขับรถยนต์ 6 (ป)
         
     
นายนิมิตร   เทนสิทธิ์
งาน 2 (ป)
  นายวิโรจน์   กังวานรังสรรค์
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ 7 (ป)
   
         
       

<< กลับหน้าหลัก


สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  ที่อยู่ ๙๙/๙
หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๑๒๐
โทร.๐๓๔-๔๘๑๓๑๓    โทรสาร   ๐๓๔-๔๘๓๑๖๗   
banphaeo@banphaeocity.go.th