ข้าราชการฝ่ายประจำทศบาลตำบลบ้านแพ้ว

 
 

 

 
   

   
   
นายพิสิทธิ์   วงศ์ประเสริฐ
ปลัดเทศบาล
   
         

 

 

 

 

   
 
น.ส.กัลยกร   แสนคำม่วง
รองปลัดเทศบาล
 
         
   
น.ส.ศิริวรรณ   ลักษณประวัติ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
นายภวิตร   ชัยวิชิต
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
น.ส.อารีรัตน์   สุขผล
ผู้อำนวยการกองคลัง
         
   
น.ส.พรศิริ   อินเทียร
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
 
นายวรรณวิทย์   สุวรรณปาน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
 
น.ส.เยาวรัตน์   ธีระเกษตรสกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง
         
   
น.ส.อนงนุช   ตั้งกิจวิบูลกุล
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 
นางศิริพิมพ์   เหรียญทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก ค.ศ. 1
 
น.ส.อารีรัตน์   เข่งขยัน
นักพัฒนาชุมชน 6ว
         
   
ายธีรเมธ   สืบกลัด
นายช่างโยธา 5
 
นางสุรีย์   กิจรัตนา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6ว
 
นายไกรฤกษ์   ชัยศิริ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6ว
         
   
น.ส.นุจรี   สุดหาญ
เจ้าพนักงานธุรการ 5
 
ายธนกฤต   ศรศรี
เจ้าพนักงานการประปา 5
 
น.ส.จินตนา   เปลี่ยนพุ่ม
เจ้าพนักงานทะเบียน 5
         
     
นายทศพร   ทองสันต์
เจ้าพนักงานธุรการ 5
 
นายณพร   พงษ์กลัด
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4
 
 
         
   

 

   
         
       

<< กลับหน้าหลัก


สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  ที่อยู่ ๙๙/๙
หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๑๒๐
โทร.๐๓๔-๔๘๑๓๑๓    โทรสาร   ๐๓๔-๔๘๓๑๖๗   
banphaeo@banphaeocity.go.th