ข้าราชการฝ่ายประจำทศบาลตำบลบ้านแพ้ว

 
 

 

 
   

   
   
นายพิสิทธิ์   วงศ์ประเสริฐ
ปลัดเทศบาล
   
         

 

 

 

 

   
 
น.ส.กัลยกร   แสนคำม่วง
รองปลัดเทศบาล
 
         
     
น.ส.ศิริวรรณ   ลักษณประวัติ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 

ผู้อำนวยการกองช่าง
 
น.ส.อารีรัตน์   สุขผล
ผู้อำนวยการกองคลัง
         
   
น.ส.พรศิริ   อินเทียร
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ
 
นายวรรณวิทย์   สุวรรณปาน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
 
น.ส.เยาวรัตน์   ธีระเกษตรสกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง
         
   
น.ส.อนงนุช   ตั้งกิจวิบูลกุล
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 
นางศิริพิมพ์   เหรียญทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก ค.ศ. 1
 
น.ส.อารีรัตน์   เข่งขยัน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
         
   
ายธีรเมธ   สืบกลัด
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
นางสุรีย์   กิจรัตนา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 
นายไกรฤกษ์   ชัยศิริ
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
         
   
น.ส.นุจรี   สุดหาญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
ายธนกฤต   ศรศรี
เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน
 
น.ส.จินตนา   เปลี่ยนพุ่ม
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
         
     
นายทศพร   ทองสันต์
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
 
นายณพร   พงษ์กลัด
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
 
 
         
   

 

   
         
       

<< กลับหน้าหลัก


สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  ที่อยู่ ๙๙/๙
หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๑๒๐
โทร.๐๓๔-๔๘๑๓๑๓    โทรสาร   ๐๓๔-๔๘๓๑๖๗   
banphaeo@banphaeocity.go.th