สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว

 

 

 

 

 

 
นายสุวัฒน์   เข็มเจริญ
ประธานสภาเทศบาล
 
   
   
             
 

 

 

 

 
 
นายทวีศักดิ์ เทียนมณี
รองประธานสภาเทศบาล
     
นายเอกภณ  ธนันเดชโชติเลขานุการสภาเทศบาล
 
             
             

 

 

นางสุนีย์  บุญเกิด
สมาชิกสภาเทศบาล

 
นางสุจินตนา  เอี่ยมสะอาด
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นางอังคกุล ไทยเที่ยง
สมาชิกสภาเทศบาล
   
   

 

 

นางวิมลรัตน์   ลี
สมาชิกสภาเทศบาล

 
นายมนตรี  จันทตรี
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นายนัทธิเขต  จิตรศิลป์ฉายากุล
สมาชิกสภาเทศบาล
   
   
 

   
นายชุมพล ศักดิ์ประเสริฐพร
สมาชิกสภาเทศบาล
 
นายณัฐชา  อิ่มวรคุณ
สมาชิกสภาเทศบาล
 
   
   
 
     
   
   

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  ที่อยู่ ๙๙/๙
หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๑๒๐
โทร.๐๓๔-๔๘๑๓๑๓    โทรสาร   ๐๓๔-๔๘๓๑๖๗   
banphaeo@banphaeocity.go.th