สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว

 
       

 

 

 

 

 
นายสุวัฒน์   เข็มเจริญ
ประธานสภาเทศบาล
 
   
   
               
       

     
       
นายมนตรี  จันทตรี
รองประธานสภาเทศบาล
     
               

 

 

นางสุนีย์  บุญเกิด
สมาชิกสภาเทศบาล

 
นายเอกภณ  ธนันเดชโชติ
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
นางสุจินตนา  เอี่ยมสะอาด
สมาชิกสภาเทศบาล
   
   

 

 

นายชัยวัฒน์     อมตพร
สมาชิกสภาเทศบาล

 

นายชุมพล  ศักดิ์ประเสริฐพร
สมาชิกสภาเทศบาล

 
นายทวีศักดิ์   เทียนมณี
สมาชิกสภาเทศบาล
   
   
 

 
นางวิมลรัตน์   ลี  
สมาชิกสภาเทศบาล
 
นายนัทธิเขต  จิตรศิลป์ฉายากุล
สมาชิกสภาเทศบาล
 

นายณัฐชา  อิ่มวรคุณ
สมาชิกสภาเทศบาล

   
   
               

 

 

   
 
 
 
อังคกุล  ไทยเที่ยง
สมาชิกสภาเทศบาล
 
   
   

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  ที่อยู่ ๙๙/๙
หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๑๒๐
โทร.๐๓๔-๔๘๑๓๑๓    โทรสาร   ๐๓๔-๔๘๓๑๖๗   
banphaeo@banphaeocity.go.th