หน้าหลัก

   


 

ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  มีจำนวนทั้งสิ้น  4  ชุมชน คือ

 

 

 


(
คลิกดูรูปขนาดใหญ่)

 

 

 

ชุมชนบ้านแพ้ว (สีเขียว)

ชุมชนบ้านหลักสาม (สีแดง)

ชุมชนบ้านริมน้ำ (สีเหลือง) ชุมชนบ้านคลองแพ้ว (สีม่วง)

 

 

 
  ประวัติเทศบาล    
  ข้อมูลสภาพทั่วไป    
  ข้อมูลชุมชน    
  คณะผู้บริหาร    
  สมาชิกสภาเทศบาล    
  ข้าราชการฝ่ายประจำ    
  โครงสร้างส่วนราชการ    
  อำนาจ หน้าที่    
       
  สำนักปลัด    
  กองคลัง    
  กองช่าง    
  กอการศึกษา      
  กองการประปา      
  กองสวัสดิการและสังคม      
  กองวิชาการและแผนงาน      
  กองสาธารณสุข      
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
  หน่วย งานตรวจสอบภายใน      
  ติดต่อหน่วยงานภายในเทศบาล      
         
   แผนพัฒนาสามปี      
   เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว      
         
  รายรับรายจ่าย      
  พรบ. / พรก.      
  กฎกระทรวงและระเบียบ      
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
         
  website-hit-counters.com      
       
  จำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์      
  เปิดให้บริหาร ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔      
         
         
  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  ที่อยู่ ๙๙/๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๑๒๐
โทร.๐๓๔-๔๘๑๓๑๓    โทรสาร   ๐๓๔-๔๘๓๑๖๗   
banphaeo@banphaeocity.go.th