หน้าหลัก

   


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว

เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว ตั้งอยู่ ณ ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร    มีพื้นที่รวมทั้งหมด  0.76  ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมพื้นที่บริเวณ 2 ตำบล  คือ ตำบลบ้านแพ้ว หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 6 (บางส่วน) และตำบลหลักสาม หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2 (บางส่วน) โดยมีอาณาเขตดังนี้

                                ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ที่ฝั่งตะวันออกของปากคลองแพ้ว ตอนที่อยู่จาก       ฝั่งเหนือของปากคลองแพ้ว และตอนที่อยู่ห่างจากฝั่งเหนือของคลองดำเนินสะดวก ไปทางทิศเหนือ    เป็นระยะทาง 200 เมตร จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นขนานกับฝั่งเหนือของคลองดำเนินสะดวกไปทาง  ทิศตะวันออกเป็นระยะทาง 900 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 2

                                 ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ผ่านคลองดำเนินสะดวกถึง  ปากคลองหม้อแกง แล้วเลียบตามฝั่งตะวันตกของปากคลองหม้อแกง เป็นระยะทาง 400 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 3

                                 ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นขนานกับฝั่งใต้ของคลองดำเนินสะดวก ไปทางทิศตะวันตกถึงฝั่งตะวันออกของปากคลองแพ้วตรงที่อยู่ห่างจากฝั่งใต้คลองดำเนินสะดวกไปทางทิศใต้ ระยะทาง 200 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 4

                                 ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 4 เลียบตามฝั่งตะวันออกของปากคลองแพ้ว ผ่านคลองดำเนินสะดวก ทางทิศเหนือ จนจบหลักเขตที่ 1

 ประชากร                                                                                                      

เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว มีจำนวนครัวเรือน 935 ครัวเรือน จำนวนประชากร  3,257  คน แยกเป็นชาย    1,556    คน  หญิง   1,701   คน  หมู่ 1 ตำบลบ้านแพ้ว มีประชากรมากที่สุด หมู่ 6  ต.บ้านแพ้ว (เฉพาะในเขต) มีประชากรน้อยที่สุด 

ข้อมูลแสดงรายละเอียดด้านประชากร เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว ณ เดือนเมษายน 2561

ลำดับที่

ตำบล

หมู่ที่

จำนวนประชากร

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านแพ้ว

1 และ 6

(เฉพาะในเขต)

640

729

1,369

-

2

หลักสาม

1 และ 2

(เฉพาะในเขต)

916

972

1,888

-

รวม

1,556

1,701

3,257

1,050

 

ข้อมูล : สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว

ข้อมูลแสดงรายละเอียดประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ เดือนเมษายน 2561

ลำดับที่

ตำบล

หมู่ที่

จำนวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านแพ้ว

1 และ 6

(เฉพาะในเขต)

640

729

1,369

2

หลักสาม

1 และ 2

(เฉพาะในเขต)

916

972

1,888

รวม

1,556

1,701

3,257

ข้อมูล : สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว


หน้าต่อไป >>

 

 
  ประวัติเทศบาล    
  ข้อมูลสภาพทั่วไป    
  ข้อมูลชุมชน    
  คณะผู้บริหาร    
  สมาชิกสภาเทศบาล    
  ข้าราชการฝ่ายประจำ    
  โครงสร้างส่วนราชการ    
  อำนาจ หน้าที่    
       
  สำนักปลัด    
  กองคลัง    
  กองช่าง    
  กอการศึกษา      
  กองการประปา      
  กองสวัสดิการและสังคม      
  กองวิชาการและแผนงาน      
  กองสาธารณสุข      
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
  หน่วย งานตรวจสอบภายใน      
  ติดต่อหน่วยงานภายในเทศบาล      
         
   แผนพัฒนาสามปี      
   เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว      
         
  รายรับรายจ่าย      
  พรบ. / พรก.      
  กฎกระทรวงและระเบียบ      
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
         
  website-hit-counters.com      
       
  จำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์      
  เปิดให้บริหาร ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔      
         
         
  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  ที่อยู่ ๙๙/๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๑๒๐
โทร.๐๓๔-๔๘๑๓๑๓    โทรสาร   ๐๓๔-๔๘๓๑๖๗   
banphaeo@banphaeocity.go.th