งบแสดงฐานะการเงิน
 

ปี 2561

 

 
 

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน จาก สตง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 

งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 

งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 

งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 

งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 

งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 

งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

*******************************

<< หน้าหลัก

 

 
  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  ที่อยู่ ๙๙/๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๑๒๐
โทร.๐๓๔-๔๘๑๓๑๓    โทรสาร   ๐๓๔-๔๘๓๑๖๗   
banphaeo@banphaeocity.go.th