งบแสดงฐานะการเงิน
 

 

งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 

งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 

งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 

งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

*******************************

<< หน้าหลัก

 

 
  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  ที่อยู่ ๙๙/๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๑๒๐
โทร.๐๓๔-๔๘๑๓๑๓    โทรสาร   ๐๓๔-๔๘๓๑๖๗   
banphaeo@banphaeocity.go.th