แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 

ปี 2560

 

 
 

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 

การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปี 2559

 

 
 

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 

การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ปี 2558

 

 
 

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 

การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ปี 2557

 

 
 

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 

การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ปี 2556

 

 
 

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

*******************************

<< หน้าหลัก

 

 
  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  ที่อยู่ ๙๙/๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๑๒๐
โทร.๐๓๔-๔๘๑๓๑๓    โทรสาร   ๐๓๔-๔๘๓๑๖๗   
banphaeo@banphaeocity.go.th