แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี
 

 

แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561
 

แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2560
 

แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2559

*******************************

<< หน้าหลัก

 

 
  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  ที่อยู่ ๙๙/๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๑๒๐
โทร.๐๓๔-๔๘๑๓๑๓    โทรสาร   ๐๓๔-๔๘๓๑๖๗   
banphaeo@banphaeocity.go.th