รายงานการประชุมสภาฯ
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว ประจำปี 2559
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว ประจำปี 2558
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว ประจำปี 2557
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว ประจำปี 2556
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว ประจำปี 2555
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว ประจำปี 2554

*******************************

<< หน้าหลัก

 

 
  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  ที่อยู่ ๙๙/๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๑๒๐
โทร.๐๓๔-๔๘๑๓๑๓    โทรสาร   ๐๓๔-๔๘๓๑๖๗   
banphaeo@banphaeocity.go.th