ติดต่อหน่วยงานภายในเทศบาล 034-481313 ต่อ ด้วยเลขภายใน

 

 

 

 

หน่วยงานภายใน

เบอร์โทรศัพท์

 

 

 

 

คณะผู้บริหาร

 

  - นายกทศมนตรีตำบลบ้านแพ้ว 111
  - รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพ้ว 113
  - รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพ้ว 115
     
 

หัวหน้าส่วนราชการ / ฝ่ายประจำ

 
  - ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว 112
  - รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว 112
  - Operator 101
     
 

สำนักปลัดเทศบาล

 
  - หัวหน้าส่วนสำนักปลัดเทศบาล 102
  - งานการเจ้าหน้าที่ 103
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดับเพลิงบ้านแพ้ว) 034 482 007
     
 

กองคลัง

 
  - ผู้อำนวยการกองคลัง 201
  - การเงิน / งานธุรการ 202
  - พัสดุ / งานจัดเก็บ 204
     
 

กองช่าง

 
  - ผู้อำนวยการกองช่าง 401
  - การช่าง / งานธุรการ 402
     
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
  - ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 301
  - งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / งานธุรการ 302
     
 

กองวิชาการและแผนงาน

 
  - ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 701
  - นิติกร / งานธุรการ 702
     
 

กองการศึกษา

 
  ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว 034-483021
     
 

กองการประปา

501
     
 

กองสวัสดิการสังคม

 
  - ฝ่ายพัฒนาชุมชน 601
  - งานพัฒนาชุมชน / งานธุรการ 602


*******************************

<< หน้าหลัก

 
  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  ที่อยู่ ๙๙/๙ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๑๒๐
โทร.๐๓๔-๔๘๑๓๑๓    โทรสาร   ๐๓๔-๔๘๓๑๖๗   
banphaeo@banphaeocity.go.th