ติดต่อหน่วยงานภายในเทศบาล

 

หน่วยงานภายใน

เบอร์โทรศัพท์

นายกทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว 111
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว 112
รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว 113
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว 115
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว 116
กองวิชาการและแผนงาน 701 702
กองคลัง 201 202 203 204 205
กองช่าง 401 402
กองการศึกษา (ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว) 034-483021
๑๐ กองการประปา 501 502
๑๑ กองสวัสดิการและสังคม 601 602
๑๒ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 301 302
๑๓ สำนักปลัดเทศบาล 101 102 103
       งานการเจ้าหน้าที่ 104
       งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 105


*******************************

<< หน้าหลัก

 
  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  ที่อยู่ ๙๙/๙ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๑๒๐
โทร.๐๓๔-๔๘๑๓๑๓    โทรสาร   ๐๓๔-๔๘๓๑๖๗   
banphaeo@banphaeocity.go.th