พระราชบัญญัติเทศบาล 2496 แก้ไขถึงปัจจุบัน

       
    กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฎิบัติงานของเทศบาล ประจำปี 2547 - 2548  โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
       
    กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฎิบัติงานของเทศบาล ประจำปี 2545 - 2547โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
       
    พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด
 

 

          กฎ กระทรวง (พ.ศ. 2496)
 

 

          กฎ กระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2496)
       
    พระราช บัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. 2497
       
    พระราช กฤษฎีกากำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ นายกเทศมนตรี พ.ศ. 2543
       
    ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547
       
    ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548
       
    ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินเทศบาล พ.ศ. 2501
              ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2504
       
    ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานเทศบาล ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541)
       
    ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทนแก่พนักงานเทศบาลวิสามัญประจำการที่ ออกจากงาน พ.ศ. 2503
       
    ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลและเมือง พัทยา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2541
       
       

 

 

*******************************

<< หน้าหลัก

 

 
  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  ที่อยู่ ๙๙/๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๑๒๐
โทร.๐๓๔-๔๘๑๓๑๓    โทรสาร   ๐๓๔-๔๘๓๑๖๗   
banphaeo@banphaeocity.go.th