หน้าหลัก

   

 

 

  

 

ประวัติความเป็นมา                               
           ประวัติความเป็นมาไม่ปรากฏชัดเจนในเอกสารของทางราชการ มีแต่คำบอกเล่าต่อ ๆ กันมาว่า เดิมท้องที่อำเภอบ้านแพ้วเป็นป่ามีสัตว์เป็นจำนวนมาก เช่น เก้ง เสือ จระเข้ หมูป่า มีราษฎรอพยพเข้าไปอาศัยอยู่น้อย ต่อมามีราษฎรชาวจังหวัดนครปฐมเดินทางเข้าไปตัดฟืน ล่าสัตว์ป่า ไปพบบริเวณนี้ว่ามีสัตว์ป่าชุกชุมมาก จึงได้ชวนกันไปล่าสัตว์ตัดฟืน และโดยที่ท้องที่เป็นป่าเต็มไปด้วยต้นไม้สูงไม่มีทางเดิน (ก่อนขุดคลองดำเนินสะดวก) พวกที่ไปล่าสัตว์เกิดหลงทางหาทางกลับไม่ถูก จึงได้กำหนด สถานที่นัดหมายพวกพ้องกันขึ้น เพื่อให้เป็นที่สังเกตเมื่อหลงทาง โดยได้ตัดไม้ทำเป็นเสาธงปักไว้ในที่โล่งแจ้ง สูงประมาณให้คนอยู่ห่างไกลมองเห็นได้ง่าย ปลายเสาธงนั้นมีผ้าติดไว้เป็นเครื่องหมาย และเสาธงนั้นปักไว้บริเวณลำคลองหมูทอด (หมูทอด หมายความว่า หมูป่าพากันมานอน ชาวบ้านจึงเรียกว่าหมูทอด) การปักเสาธงเป็นเครื่องหมายกันหลงทาง พวกไปล่าสัตว์ตัดฟืนเรียกว่าแพ้ว คือแพ้วธงเป็นเครื่องหมาย  ต่อมามีคนอพยพไปตั้งถิ่นฐานทำมาหากินมากขึ้น บริเวณหมูทอดจึงกลายเป็นนา และขยายเพื่อที่จะทำประโยชน์มากขึ้น เมื่อราษฎรไปอยู่มากขึ้นจึงกลายเป็นหมู่บ้าน เรียกว่า “บ้านแพ้ว”  มาจนถึงปัจจุบันนี้ และคลองหมูทอดชาวบ้านก็เรียกชื่อตามหมู่บ้านไปด้วยว่า “คลองบ้านแพ้ว”

            ในสมัยรัชกาลที่  4  ในปี  พ.ศ. 2409  ได้มีการขุดคลองเชื่อมระหว่างแม่น้ำท่าจีนและ  แม่น้ำแม่กลอง โดยเริ่มจากแม่น้ำท่าจีน(บางยาง) ไปจรดแม่น้ำแม่กลอง(บางนกแขวก) เป็นระยะทาง 840  เส้น  กว้าง 6 วา ลึก 6 ศอก  ให้ชื่อว่า  “ดำเนินสะดวก”  แบ่งระยะของคลองเป็นหลักแต่ละหลักห่างกัน 4 กิโลเมตร  ทั้งลำคลองมีด้วยกัน  8 หลัก  มีเสาหินปักไว้ริมคลองด้านทิศใต้  เพื่อเป็นสัญลักษณ์บอกระยะทางหลักโดยสลักหมายเลขเอาไว้ด้วยเลขไทย  จีน  โรมัน  และอารบิก (ปัจจุบันหลักเหล่านี้ยังคงอยู่มิได้เปลี่ยนแปลง) เหตุที่ได้ปักเสาบอกระยะนั้น  เนื่องจากการขุดคลองในครั้งนั้นได้แบ่งเป็นระยะ ๆ  ระยะหนึ่งจะยาว 100  เส้น(4 กิโลเมตร)  รวมทั้งหมด 8 หลัก  คลองดำเนินสะดวกนี้  ได้ตัดผ่านคลองแพ้ว  จึงทำให้ผู้คนอพยพไปอยู่ริมคลองมากขึ้น  จนกลายเป็นหมู่บ้านบ่อ  ทำเลไม่เหมาะ ทางราชการจึงได้เลือกทำเลใหม่  โดยยกตำบลบ้านแพ้ว  ขึ้นเป็นอำเภอบ้านแพ้ว  ทั้งนี้รวมตำบลหนองสองห้อง  ตำบลเจ็ดริ้ว  ตลอดจนตำบลคลองตันของอำเภอบ้านแพ้ว  ตำบลสวนส้มอำเภอ   กระทุ่มแบน  ตำบลโรงเข้อำเภอบางบ่อ  รวมเป็นอำเภอบ้านแพ้ว ขึ้นกับจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อปี พ.ศ. 2468  โดยมีขุนนิวาสนาปี (แจ้ง  สกุลวงษ์) เป็นนายอำเภอคนแรก

              สุขาภิบาลบ้านแพ้ว ได้ประกาศตั้งเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2498  และได้เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  25  พฤษภาคม 2542 เป็นต้นไป  ซึ่งทำให้สุขาภิบาลทุกแห่งทั่วประเทศเปลี่ยนแปลงเป็น  เทศบาลตำบล

 

..............................................................................................

 
  ประวัติเทศบาล    
  ข้อมูลสภาพทั่วไป    
  ข้อมูลชุมชน    
  คณะผู้บริหาร    
  สมาชิกสภาเทศบาล    
  ข้าราชการฝ่ายประจำ    
  โครงสร้างส่วนราชการ    
  อำนาจ หน้าที่    
       
  สำนักปลัด    
  กองคลัง    
  กองช่าง    
  กอการศึกษา      
  กองการประปา      
  กองสวัสดิการและสังคม      
  กองวิชาการและแผนงาน      
  กองสาธารณสุข      
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
  หน่วย งานตรวจสอบภายใน      
  ติดต่อหน่วยงานภายในเทศบาล      
         
   แผนพัฒนาสามปี      
   เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว      
         
  รายรับรายจ่าย      
  พรบ. / พรก.      
  กฎกระทรวงและระเบียบ      
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
         
  website-hit-counters.com      
       
  จำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์      
  เปิดให้บริหาร ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔      
         
         
  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  ที่อยู่ ๙๙/๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๑๒๐
โทร.๐๓๔-๔๘๑๓๑๓    โทรสาร   ๐๓๔-๔๘๓๑๖๗   
banphaeo@banphaeocity.go.th