แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะเวลา ๔ ,๕ ปี
 

 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะเวลา ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-พ.ศ.๒๕๖๓)
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-พ.ศ.๒๕๖๑)
   
 
   
 
   
 

*******************************

<< หน้าหลัก

 
  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  ที่อยู่ ๙๙/๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๑๒๐
โทร.๐๓๔-๔๘๑๓๑๓    โทรสาร   ๐๓๔-๔๘๓๑๖๗   
banphaeo@banphaeocity.go.th