ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว
ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545   ได้จัดการเตรียมความพร้อม เน้นการปูพื้นฐานประสบการณ์ต่างๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ส่งเสริม พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ซึ่งจัดเป็น 2 ระบบ ร่วมกันในแต่ละวัน คือ
     ระบบที่ 1
เป็นวิธีการเตรียมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต บูรณาการโดยจัดเป็นหน่วยงานการสอนบูรณาการ ประจำสับดาห์ตลอดปีการศึกษา โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาวิชาทั้ง 4 กลุ่มประสบการณ์ ได้แก่
     - ภาษาไทย
     - คณิตศาสตร์
     - สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์และสุขศึกษา
     - ฝึกประสาท ศิลปะ เกมส์การเล่น เครื่องเล่นพัฒนา ดนตรี กิจกรรม เคลื่อนไหวตามจังหวะเพลงและนิทาน
 ระบบที่ 2
     เป็นศูนย์เตรียมความพร้อมกิจกรรมเสรี ประกอบด้วยศูนย์บ้าน ศูนย์หนังสือ ศูนย์ไม้บล๊อค ศูนย์ดนตรี ศูนย์ปั้น ศูนย์เครื่องเล่น ศูนย์กิจกรรมพิเศษ ศูนย์วาดรูปสีเทียน ศูนย์วาดรูปสีน้ำ ศูนย์งานกระดาษ ศูนย์เล่นกับทราบ ศูนย์เล่นกับน้ำ ศูนย์สัมผัส และเครื่องเล่นพัฒนา
     ด้านสุขภาพ - ได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และหยอดวัคซีน ทุกครั้งที่รณรงค์จากเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว

 

*******************************

<< หน้าหลัก

 

 
  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  ที่อยู่ ๙๙/๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๑๒๐
โทร.๐๓๔-๔๘๑๓๑๓    โทรสาร   ๐๓๔-๔๘๓๑๖๗   
banphaeo@banphaeocity.go.th