กองวิชาการและแผนงาน

 
กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิเคราะห์ นโยบาย และแผนงานวิจัยและประเมินผลงานนิติการ งานประชาสัมพันธ์ และงานจัดทำงบประมาณ
   1. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
       (1) งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผน และการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
       (2) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา วางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
       (3) งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียง ของบริหารสาธารณูปโภคหลัก
       (4) งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้-รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต
       (5) งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของบแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี
       (6) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ เพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
       (7) งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการใน เขตเทศบาล และหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและ
การประเมินผลงาน ตามแผน
       (8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2. งานนิติกร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
       (1) งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎระเบียบข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
       (2) งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
       (3) งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรือ อุทธรณ์
       (4) งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ
       (5) งานอื่นที่เกี่ยวข้อหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

3. งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
       (1) งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล
       (2) งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายเทศบาล จังหวัดและรัฐบาล
       (3) งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
       (4) งานศึกษา วิเคราะห์วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน หรือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหาร พิจารณาวางหลักเกณฑ์
ปรับปรุง และแก้ไขระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์ กับนโยบายของประเทศ
       (5) งานรวบรมข้อมูลสถิตต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
       (6) งานสารนิเทศ
       (7) งานที่เกี่ยวข้องหรือตามได้รับมอบหมาย

4. งานจัดทำงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
       (1) งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่างๆ ทราบและดำเนินการ
       (2.) งานรวบรวมข้อมูลสถิตและวิเคราะห์งบประมาณ
       (3.) งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
       (4.) งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณ รายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)
       (5.) งานศึกษาหาหลักฐานรายได้ใหม่ๆ ของเทศบาล
       (6.) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

*******************************

<< หน้าหลัก

 

 
  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  ที่อยู่ ๙๙/๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๑๒๐
โทร.๐๓๔-๔๘๑๓๑๓    โทรสาร   ๐๓๔-๔๘๓๑๖๗   
banphaeo@banphaeocity.go.th