กองสวัสดิการและสังคม

 
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบกองสวัสดิการสังคม
            มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานสังคมสงเคราะห์งานสวัสดิการเด็ก และเยาวชน งานกิจการสตรี และคนชรา  งานพัฒนาชุมชน  งานชุมชนเมือง  งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม งานธุรการ
                               1. งานสังคมสงเคราะห์   มีหน้าที่รับผิด ชอบ  ดังนี้
                                                1.งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยากขาด แคลนไร้ที่พึ่ง
                                                2.งาน สงเคราะห์คนชรา  คนพิการ  และ ทุพพลภาพ
                                                3.งาน สงเคราะห์ครอบครัว  และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ ดำเนินชีวิตในครอบครัว
                                                4.งานส่ง เสริมและสนับสนุนสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน
                                                5.งาน สำรวจวิจัย  สภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ
                                                6.งานส่ง เสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท
                                                7.งาน ประสานงานและความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
                                                8.งานให้ คำปรึกษาแนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับการสงเคราะห์
                                                9.งาน อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                               2. งานพัฒนาชุมชน   มีหน้าที่รับผิด ชอบ  ดังนี้
                                                1.งานสำรวจและ จัดตั้งคณะกรรมการชุมชน  เพื่อรับผิดชอบในการปรับ ปรุงชุมชนของตนเอง
                                                2.งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
                                                3.งานจัด ระเบียบชุมชน
                                                4.งาน ประสานงานและร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการประชาชน
                                                5.งานจัด ทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน
                                                6.งาน ดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจสังคม  วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย สุขาภิบาล
                                                7.งาน โครงการพิเศษต่าง ๆ เช่น โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
                                                8.งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                                3. งานธุรการ   มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้
                                                1.งานสารบรรณของกองสวัสดิการสังคม
                                                2.งาน ดูแลรักษา  จัดเตรียม  ประสาน งาน  และให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  การ ติดต่อและ  อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
                                                3.งาน ประสานเกี่ยวกับการประชุม
                                                4.งาน ตรวจสอบ  และรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของงานราชการ
                                                5.งาน รักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
                                                6.งานจัด ทำคำสั่ง  ประกาศ
                                                7.งานรับ เรื่องราวร้องทุกข์  และร้องเรียน
                                                8.งานการ ลาพักผ่อนประจำปีและลาอื่น ๆ
                                               9.งานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

 

*******************************

<< หน้าหลัก

 

 
  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  ที่อยู่ ๙๙/๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๑๒๐
โทร.๐๓๔-๔๘๑๓๑๓    โทรสาร   ๐๓๔-๔๘๓๑๖๗   
banphaeo@banphaeocity.go.th