กองการประปา

กองการประปาเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  ดำเนินกิจการ ในลักษณะเทศพาณิชย์  แยกการบริหารงานออกเป็น  4  ฝ่ายคือ 
         1.  ฝ่ายผลิต     2. ฝ่ายบริการและซ่อมบำรุง     3. ฝ่ายบริหารทั่วไป     4. ฝ่ายการเงินและบัญชี
 
ภารกิจหลัก
        ให้บริการน้ำประปาแก่ผู้ใช้น้ำในเขตเทศบาล และพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับ น้ำอุปโภคและบริโภค  ปัจจุบันกองการประปา มีผู้ใช้น้ำทั้งสิ้น 1,729  รายในด้านกำลังการผลิต
กองการประปามีโรงสูบน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น   3 แห่ง   คือ
        1. โรงสูบน้ำประปาหลังสถานีดับเพลิง(เดิม) เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  มีกำลังการผลิต 50 ลบ.ม./ชั่วโมง
        2. โรงสูบน้ำประปาข้างหอสมุดพระเทพฯมีกำลังการผลิต  25 ลบ.ม./ชั่วโมง
        3. โรงสูบน้ำข้างสวนสาธารณะเทศบาลตำบลบ้านแพ้วมีกำลังการผลิต 15 ลบ.ม./ชั่วโมง
 
ด้านการสูบจ่ายน้ำ
         กองการประปาได้ปรับปรุงและพัฒนาท่อเมนต์จ่ายน้ำอย่างต่อเนื่อง  ภายใต้งบประมาณที่จำกัดโดยมีการ นำท่อ HDPE มาใช้ทดแทนท่อเมนต์จ่ายน้ำเดิมที่เป็นท่อพีวีซี และท่อเหล็กอาบสังกะสี
 
ด้านบริการ
        กองการประปาได้พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ โดยเน้นความสะดวกสบายของผู้ใช้น้ำเป็นหลักโดยให้มีการ ชำระค่าน้ำประปาผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านแพ้ว
โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548
 
ปัญหาและอุปสรรค
        กองการประปาดำเนินกิจการในลักษณะเทศพาณิชย์ต้องพึ่งพางบประมาณของตนเองที่มีอยู่อย่างจำกัด  ทำให้ การพัฒนาและปรับปรุงระบบประปาเป็นไปอย่างยากลำบาก แต่ด้วยกำลังผลิตที่มีอยู่อย่างเพียงพอ   ทำให้หลายปีมานี้ กองการประปาไม่ประสบปัญหาภัยแล้งที่จะส่งผลให้ผู้ใช้น้ำ ในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงขาดแคลนน้ำที่ใช้ใน การอุปโภค-บริโภคแต่อย่างใด
 
[ดาวน์โหลด] เอกสารต่างๆ ด้านล่าง
     การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานกองการประปา
     คำร้องขอใช้น้ำประปา
     คำร้องขอเปลี่ยนชื่อ
     คำร้องขอย้ายมิเตอร์น้ำ
     คำร้องขอยกเลิกมิเตอร์น้ำ
     คำร้องขอช้ำระค่าน้ำประปาผ่านธนาคาร

*******************************

<< หน้าหลัก

 
  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  ที่อยู่ ๙๙/๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๑๒๐
โทร.๐๓๔-๔๘๑๓๑๓    โทรสาร   ๐๓๔-๔๘๓๑๖๗   
banphaeo@banphaeocity.go.th