กองคลัง

หน้าที่รับผิดชอบกองคลัง
1.    งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
        1.    งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
        2.    งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
        3.    งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่
        4.    งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
        5.    งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน
        6.    การจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน   และงานบริหารข้อมูล
        7.    งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี
        8.    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
2.    งานผลประโยชน์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
        1.    งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
        2.    งาน ตรวจสอบและจัดทำบัญชีที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี  ปีงบประมาณจัดเก็บ จากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)
        3.    งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบ  คำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ
        4.    งานพิจารณาการประเมินผลและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
        5.    งานแจ้งประเมินผลค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
        6.    การจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ
        7.    งาน ลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่  และภาษีป้ายในทะเบียนเงินและผลประโยชน์และทะเบียนคุม ผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน
        8.    งานดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
        9.    งานรักษา และการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
        10.  งานรักษา และเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ
        11.  งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษีค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
        12.  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
3.    งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
        1.    งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
        2.    งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
        3.    งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการาจ่ายเงิน
        4.    งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญจ่าย
        5.    งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
        6.    งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปีและรายงานอื่น ๆ
        7.    งาน อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
4.    งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
        1.    งานการซื้อและการจ้าง
        2.    งานการซ่อมและบำรุงรักษา
        3.    การจัดทำทะเบียนพัสดุ
        4.    งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
        5.    งานการาจำหน่ายพัสดุ
        6.    งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 

รายรับจริงของเทศบาลตำบลบ้านแพ้วย้อนหลังสามปี

หมวด/ประเภท 

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

(บาท)

(บาท)

(บาท)

1. หมวดภาษีอากร

11,747,155

93

15,277,696,

35

15,979,647 39

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

700,376

-

1,005,975

-

894,315 -

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

224,580

27

77,273

47

81,021 83

4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์

-

-

-

-

-

-

5. หมวดเงินอุดหนุน

11,994,996

72

5,674,470

-

8,109,232 -

6. หมวดเบ็ดเตล็ด

75,667

-

343,389

20

382,994 -

รวม

24,742,775

92

22,378,804

02

25,447,201 22

 รายจ่ายจริงของเทศบาลตำบลบ้านแพ้วย้อนหลังสามปี 

หมวด/ประเภท

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554

(บาท)

(บาท)

(บาท)

รายจ่ายงบกลาง

883,332

99

2,077,864

63

3,853,517 75

รายจ่ายประจำ

19,333,529

40

-

-

16,338,801 11

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

4,167,467

-

3,955,358

-

4,254,032 97

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว

2,817,521

-

2,696,833

47

2,256,880 -

3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,083,646

21

7,785,084

48

9,196,602 29

4. หมวดสาธารณูปโภค

408,895

19

509,948

42

465,504 62

5. หมวดเงินอุดหนุน

397,000

-

428,000

-

165,781 23

6. หมวดรายจ่ายอื่น

1,459,000

-

201,600

-

-

-

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

4,394,889

-

1,336,272

-

3,072,580 -

1. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,394,889

-

1,336,272

-

3,072,580 -

รวม

24,611,751

39

18,990,961

-

23,264,898

86


 

*******************************

<< หน้าหลัก

 

 
  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  ที่อยู่ ๙๙/๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๑๒๐
โทร.๐๓๔-๔๘๑๓๑๓    โทรสาร   ๐๓๔-๔๘๓๑๖๗   
banphaeo@banphaeocity.go.th