หน้าแรก

      

 

 

 

 

 

 


เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว ขอความร่วมมือผู้เป็นเจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครองในทรัพย์สิน คือ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน ป้าย ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระเงินค่าภาษีต่างๆ ประจำปี 2561 ดังนี้

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 กำหนดให้ยื่นแบบภาษี (ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่เดือนมกราคม – 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

ภาษีป้าย ประกาศกฎกระทรวง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535  ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 กำหนดยื่นแบบเสียภาษี (ภ.ป.1) ตั้งแต่เดือนมกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี

ภาษีบำรุงท้องที่ ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 กำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม – 30 เมษายน ของทุกปี

บุคคลที่เป็นเจ้าของ ที่ดินใหม่ หรือจำนวนที่ดินเดิมมีการเปลี่ยนแปลงโดยการโอน ขาย เพิ่ม ลดหรือมีเหตุที่ทำให้ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินใหม่ ภายใน 30 วัน

สามารถ ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีได้ ณ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  โทร.034-481313  โทรสาร.034-483167  E-Mail : banphaeo@banphaeocity.go.th

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว

   

 

 
  ประวัติเทศบาล    

 
  ข้อมูลสภาพทั่วไป      
  ข้อมูลชุมชน      
  คณะผู้บริหาร      
  สมาชิกสภาเทศบาล      
  ข้าราชการฝ่ายประจำ      
  โครงสร้างส่วนราชการ      
  อำนาจหน้าที่      
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน      
         
  สำนักปลัด      
  กองคลัง     นายเทพรัตน์     ศรีนิเวศน์
ายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพ้ว
 
  กองช่าง  

 

  ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว

     
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  : นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร    

 

 
  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  : การแสดงเจตสำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโป่งใสในการบริหารราชการ      
  กอการศึกษา / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ประกาศเทศบาลฯ  : นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส    

 
  กองการประปา   ประกาศเทศบาลฯ  : ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล      
  กองสวัสดิการและสังคม   ข้อบังคับเทศบาลฯ : ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น      
           

  Adobe Reader : Download

 
  รายงานการประชุมสภาฯ  

 

  ข่าวประชาสัมพันธ์

   

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

 
      ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมอบรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙    

แสดงความคิดเห็น

 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ   ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมลงคะแนนออกเสียงประชามติ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙     -- การขอรับข้อมูลข่าวสาร --  
  แผนพัฒนา 3 ปี   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) มีความจำเป็นจะต้อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน     >> คู่มือประชาชน <<  
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี   ปั่น-กิน-เที่ยว เฟี้ยวสองล้อ ล่องสาคร ตอนที่ ๓ : บ้านแพ้ว...ไม่แผ่วรัก ปั่นๆพักๆ...น่ารักนะบ้านแพ้ว      
  แผนการดำเนินงานประจำปี   สารคดีสื่อวิทยุบทบาทและภารกิจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)      
  รายงานการติดตามประเมินผลแผน          
     

 

  ภาพกิจกรรมและประเพณี

     
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙      
  รายงานผลการดำเนินงาน   ประดับต้นดาวเรืองและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณสำนักงาน      
  งบแสดงฐานะการเงิน   การคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว ปี ๒๕๖๐      
      ตามรอยเท้าพ่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช      
  รายรับ / รายจ่าย   รับมอบต้นกล้าดาวเรือง จากกำนันและผู้ใหญ่บ้าน      
  พรบ. / พรก.          
     

 

  ข่าวประกวดสอบราคาและจัดซื้อจัดจ้าง

     
  ติดต่อหน่วยงานภายในเทศบาล   ประกาศเทศบาลฯ : ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว      
      ประกาศราคากลาง: โครงการวางท่อเมนต์ HDPE ขนาด 90 มม. ระยะทาง 307 เมตร      
 

  ประกาศราคากลาง: โครงการวางท่อเมนต์ HDPE ขนาด 90 มม. ระยะทาง 287 เมตร      
    ประกาศราคากลาง: โครงการวางท่อเมนต์ HDPE ขนาด 90 มม. ระยะทาง 273 เมตร      
    งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : โครงการปรับปรุงรั้วลวดตาข่ายถัก      
           
   

  ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

     
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
  จำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์ ประจำเดือนตุลาคม 2560  
  เปิดให้บริหาร ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔  ประจำเดือนกันยายน 2560  
    ประจำเดือนสิงหาคม 2560    
    ประจำเดือนกรกฎาคม 2560    
         
           
  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  ที่อยู่ ๙๙/  หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๑๒๐
โทร.๐๓๔-๔๘๑๓๑๓   โทรสาร
.๐๓๔-๔๘๓๑๖๗   
banphaeo@banphaeocity.go.th