หน้าแรก

      

 

 

 

 

 

 


เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว ขอความร่วมมือผู้เป็นเจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครองในทรัพย์สิน คือ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน ป้าย ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระเงินค่าภาษีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดังนี้

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 กำหนดให้ยื่นแบบภาษี (ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่เดือนมกราคม – 28 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

ภาษีป้าย ประกาศกฎกระทรวง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535  ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 กำหนดยื่นแบบเสียภาษี (ภ.ป.1) ตั้งแต่เดือนมกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี

ภาษีบำรุงท้องที่ ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 กำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม – 30 เมษายน ของทุกปี

บุคคลที่เป็นเจ้าของ ที่ดินใหม่ หรือจำนวนที่ดินเดิมมีการเปลี่ยนแปลงโดยการโอน ขาย เพิ่ม ลดหรือมีเหตุที่ทำให้ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินใหม่ ภายใน 30 วัน

สามารถ ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีได้ ณ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  โทร.034-481313  โทรสาร.034-483167  E-Mail : banphaeo@banphaeocity.go.th

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว

   

 

 
  ประวัติเทศบาล    

 
  ข้อมูลสภาพทั่วไป      
  ข้อมูลชุมชน      
  คณะผู้บริหาร      
  สมาชิกสภาเทศบาล      
  ข้าราชการฝ่ายประจำ      
  โครงสร้างส่วนราชการ      
  อำนาจหน้าที่      
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน      
         
  สำนักปลัด      
  กองคลัง     นายเทพรัตน์     ศรีนิเวศน์
ายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพ้ว
 
  กองช่าง  

 

  ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว

     
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  : นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร    

 

 
  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  : การแสดงเจตสำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโป่งใสในการบริหารราชการ      
  กอการศึกษา / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ประกาศเทศบาลฯ  : ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒    

 
  กองการประปา   ประกาศเทศบาลฯ  : การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑)      
  กองสวัสดิการและสังคม   ประกาศเทศบาลฯ  : การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑)      
           

  Adobe Reader : Download

 
  รายงานการประชุมสภาฯ  

 

  ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ (คลิกที่นี่)

   

 

 
             

ร้องเรียน/ร้องทุกข์

 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น  

 

  ภาพกิจกรรมและโครงการต่างๆ (คลิกที่นี่)

   

แสดงความคิดเห็น

 
  แผนพัฒนาสามปี           -- การขอรับข้อมูลข่าวสาร --  
  แผนการดำเนินงาน  

 

  ข่าวประกวดสอบราคาและจัดซื้อจัดจ้าง

    >> คู่มือประชาชน <<  
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี   (e-bidding) : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้า        
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ,5 ปี   (e-bidding) : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้า (บริเวณริมคลองสหกรณ์)        
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   ขอเสนอความเห็นชอบราคากลางโครงการปรับปรุงทางเดินเท้า (บริเวณริมคลองสหกรณ์)        
  รายงานการติดตามผลและประเมิน   (e-bidding) : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเดินเท้า (บริเวณริมคลองสหกรณ์)      
  ผลแผนพัฒนา   ขอเสนอความเห็นชอบราคากลางโครงการปรับปรุงทางเดินเท้า (บริเวณริมคลองสหกรณ์)      
      (e-bidding) : ประกวดราคาจ้างเหมาสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์      
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง   (e-bidding) : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันฯ      
  รายงานผลการดำเนินงาน   ยกเลิกประกาศ : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันฯ (e-bidding)      
  งบแสดงฐานะการเงิน   (e-bidding) : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันฯ      
  รายรับ / รายจ่าย   งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันฯ      
      งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง : ซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน บง ๘๔๖ สมุทรสาคร      
  พรบ. / พรก.          
  กฎกระทรวงและระเบียบ  

  ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

     
  คำสั่งเทศบาล   ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2561      
      ประจําเดือนมกราคม 2561      
  ติดต่อหน่วยงานภายในเทศบาล   เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      
      ประจําเดือนธันวาคม 2560      
 

  ประจําเดือนพฤศจิกายน 2560      
    ประจำเดือนตุลาคม 2560      
    ประจำเดือนกันยายน 2560      
    ประจำเดือนสิงหาคม 2560      
    ประจำเดือนกรกฎาคม 2560      
  ประจำเดือนมิถุนายน 2560  
  จำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560  
  เปิดให้บริหาร ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔     
           
  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  ที่อยู่ ๙๙/  หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๑๒๐
โทร.๐๓๔-๔๘๑๓๑๓   โทรสาร
.๐๓๔-๔๘๓๑๖๗   
banphaeo@banphaeocity.go.th