ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว

 
ประกาศเทศบาลฯ  : การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปีและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑)  
ประกาศเทศบาลฯ  : การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑)  
ประกาศเทศบาลฯ  : นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  
ประกาศเทศบาลฯ  : การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๒  
ประกาศเทศบาลฯ  : การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑  
ประกาศเทศบาลฯ  : ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ข้อบังคับเทศบาลฯ : ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
ประกาศเทศบาลฯ  : ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
ประกาศเทศบาลฯ  : การจัดเก็บภาษีและการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
ประกาศเทศบาลฯ  : ลัดส่วนประชาคมชุมชน ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ประกาศเทศบาลฯ  : การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)  
ประกาศเทศบาลฯ  : ริบหลักประกันสัญญา  
กองการประปาเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว‬ ขอหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว ณ. วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
กองการประปาเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว‬ ขอหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว ณ. วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

การจัดเก็บภาษีและการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 

แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพ้ว

 

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 

ใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

 

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

 

การจัดเก็บภาษีและการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

 

ประกาศยื่นแบบพิมพ์เพื่อชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๗

 

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

 

ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

 

การลดขั้นและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

 

ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพ้ว

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านแพ้วและผู้อำนวยการการเลือกตั้งตั้งฯ

 

ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพ้ว

 
แจ้งรายนามประธานสภา รองประธานสภาและคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ  ผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  
แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านแพ้วและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแพ้ว  
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  
กำหนดวัน เวลา วันรับสมัคร วันเลือกตั้ง และคุณสมบัติและหลักฐานการสมัคร  
ประกาศ กกต.กำหนดค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง  
การรับสมัครบุคคลรับมัครบุคคลเป็นกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  
แต่งตั้งบุคลรับสมัครคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  
คุณสมบัติผู้ที่จะสมัครเป็นกรรมการเลือกตั้ง  
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมกาเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  
บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแพ้วประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
บัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลบ้านแพ้วประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕  
บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณรายจ่ายเทศบาลตำบลบ้านแพ้วประจำปี ๒๕๕๔  
บัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ของเทศบาลตำบลบ้านแพ้วประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔  
บัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบ้านแพ้วประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔  
     
 

                                                                                                                                                    << หน้าหลัก

 
  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว  ที่อยู่ ๙๙/  หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร  ๗๔๑๒๐
โทร.๐๓๔-๔๘๑๓๑๓    โทรสาร   ๐๓๔-๔๘๓๑๖๗   
banphaeo@banphaeocity.go.th